บริการให้คำปรึกษารถบรรทุกอีซูซุ ทางโทรศัพท์ 24ชั่วโมง

บริการพิเศษเสริมบนท้องถนน สำหรับรถบรรทุก ISUZU KING OF TRUCK 

1.บริการช่วยเหลือรถบรรทุกอีซูซุเสียฉุกเฉินเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ

  -อันเนื่องมาจากเครื่องยนต์หรือระบบต่างๆ ขณะขับขี่บนท้องถนน บริษัทฯ จะส่งช่างอีซูซุเพื่อซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้นทันที 

   ทั้งนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนค่าออกให้บริการ ค่าแรง ค่าอะไหล่วัสดุ และอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

  -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกให้บริการ โดยใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อีซูซุเป็นหลัก

2.รถยกลาก

  -หากรถบรรทุกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ บริษัทฯ จะให้บริการจัดหารถยกลากเพื่อไปยังศูนย์บริการอีซูซุที่เหมาะสมเท่านั้น 

   ทางศูนย์ฯจะทำการประสานงานกับผู้ให้บริการรถยกลากและแจ้งค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าเพื่อขอความยินยอมก่อนทำการลาก

  -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อยกเว้นการให้บริการเสริมพิเศษบนท้องถนน ISUZU TRUCK SERVICE LINE

1.การให้บริการไม่ครอบคลุมถึงส่วนหางลาก หรือส่วนลากพ่วง

2.การบริการไม่รวมถึงกรณีอุบัติเหตุ ปัญหาเนื่องจากยาง ปัญหาแบตเตอรี่ น้ำมันเชื้อเพลิงหมด

3.การให้บริการไม่รวมทางด่วน พื้นที่ส่วนบุคคล ที่พักอาศัย สถานที่ประกอบการบนเกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต

4.การบริการไม่รวมถึงรถที่บรรทุกสินค้าอันตรายหรือสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 เช่น แก๊ส น้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมีต่างๆ เป็นต้น

5.การใช้บรรทุกอีซูซุน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

6.การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคู่มือ หรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้รถ และบำรุงรักษารถบรรทุกอีซูซุ

7.ถ้าไม่มีผู้ขับขี่อยู่กับรถบรรทุกอีซูซุในที่เกิดเหตุ บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือโดยการส่งช่างหรือรถยกลากแต่อย่างใด

8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการช่วยเหลือ โดยพิจารณาจากพื้นที่ ช่วงเวลาที่ให้บริการ หรือ ความปลอดภัยของผู้ให้บริการ

ข้อแนะนำกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน

1.จอดรถในที่ปลอดภัย และไม่กีดขวางการจราจร

2.เปิดไฟฉุกเฉิน ของรถบรรทุกอีซูซุ

3.วางป้าย / สัญลักษณ์ที่แสดงว่ามีรถบรรทุกเสียจอดอยู่ (ถ้ามี)

4.เก็บสิ่งของมีค่าภายในรถบรรทุก ISUZU ให้เรียบร้อย

5.สังเกตจุดเด่นของบริเวณที่รถบรรทุกอีซูซุจอดเสียอยู่ เช่น ชื่อถนน ซอย หลักกิโลเมตร ป้ายต่างๆ จุดเด่นบริเวณนั้นๆเป็นต้น

6.โทร. 0-2206-5465 เพื่อเรียกใช้บริการศูนย์รับเรื่องทางโทรศัพท์ของโครงการฯ โดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้น เช่น รุ่นรถบรรทุก

อีซูซุ รุ่นเครื่องยนต์ หมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถังรถบรรทุก บริเวณคนนั่งข้างคนขับรถบรรทุก

7.แจ้งสถานที่เกิดเหตุ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ให้พนักงานรับเรื่องได้รับทราบ 

8.จดบันทึกชื่อพนักงานศูนย์รับเรื่อง เพื่อความสะดวกในการติดตามความคืบหน้า

9.หากไม่มีความจำเป็นกรุณาอย่าเคลื่อนย้ายรถบรรทุกอีซูซุออกจากสถานที่ที่ได้แจ้งศูนย์รับเรื่อง

10.เปิดโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้ตลอดเวลา

11.กรณีที่สถานที่เกิดเหตุเป็นสถานที่เปลี่ยว กรุณาเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

12.คำแนะนำข้างต้นไม่ได้เรียงลำดับตามความสำคัญ 

หมายเหตุ

1.หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการฯ กรุณาติดต่อ โทร. 0-2206-5465

2.การให้บริการตามโครงการอีซูซุบริการช่วยเหลือรถบรรทุก เป็นการให้บริการร่วมกับ บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำกัด 

และศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่เข้าร่วมโครงการฯ

3.หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอีซูซุแคร์ สามารถสอบถามรายละเอียดและราคาแพ็กเกจ

ซ่อมบำรุง จากผู้จำหน่ายอีซูซุ

© 2023 by Kobdam. Proudly created with www.isuzu-th.com